Wydłużenie terminu kwalifikowalności

Polska biotechnologia jest coraz bardziej zauważana i doceniana. Dzieje się to również dzięki realizacji projektów badawczo rozwojowych finansowanych ze środków unijnych. W Polsce w szczególności w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Prawidłowe realizowanie wielu projektów wymaga elastycznego podejścia i zagwarantowanie możliwości uznania wpływu nieprzewidzianych czynników, niezależnych od beneficjenta realizującego projekt. Jednym z kluczowych elementów dla beneficjenta jest rozliczanie projektu dofinansowanego ze środków perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zwracam uwagę, iż pierwotne harmonogramy uzgadniane na etapie podpisania umowy o dofinansowanie nie uwzględniają utrudnień wynikających z dwuletniej pandemii COVID – 19 oraz trwającej wojny na Ukrainie.

Brak możliwości ponoszenia wydatków po 2023 i uznania ich za kwalifikowalne poważnie zagraża wielu beneficjentom, którzy składają prośby do mojego biura w tej sprawie. Nie możemy doprowadzić do możliwości zaprzepaszczenia efektów realizacji tych projektów.

W związku z tym zwróciłam się do Komisji Europejskim z szeregiem pytań:
1. Czy Komisja Europejska zakłada możliwość wydłużenia okresu kwalifikowania wydatków
w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020?
2. Czy Komisja Europejska planuje zmianę Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) nr 1303/2013 ustanawiające wspólne przepisy dotyczące EFRR, EFS, FS,
EFRROW oraz EFMiR wydłużając okres kwalifikowalności np. do 31.12.2024 roku?

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)