Ustanowienia Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu

Chciałabym podziękować Sprawozdawcom za uważne i odważne podejście do projektu, który zmusza nas do poszukiwania rozwiązań do tej pory niestosowanych. Chodzi tu zwłaszcza o rozwiązanie problemu swoistej „kwadratury koła”: z jednej strony – niewątpliwej potrzeby harmonizacji i współpracy w działaniach krajowych organów nadzoru (poszczególne Państwa Członkowskie stale mają w tym obszarze wzajemne pretensje), z drugiej strony – zrozumiałej niechęci Państw Członkowskich do wyzbywania się własnych kompetencji.

Bardzo ważnym zadaniem będzie trafne zdefiniowanie grupy podmiotów podlegających bezpośredniemu nadzorowi AMLA. Na temat kryteriów, które należy tutaj przyjąć – będziemy, jak sądzę, bardzo dużo dyskutować podczas prac nad raportem.

Z mojego punktu widzenia, największą trudność rodzą zapisy dotyczące relacji pomiędzy AMLA a krajowymi organami nadzoru – oraz jednostkami analityki finansowej. Przede wszystkim – chcę, aby były to relacje partnerskie, a wzajemne prawa i obowiązki były już w rozporządzeniu dokładnie określone. Musimy uniknąć tworzenia struktury
hierarchicznej, w której o zakresie roszczeń AMLA wobec organów krajowych decydowałaby ona sama ze względu na brak jasnych przepisów.

W przypadku organów nadzoru do dyskusji i uściślenia wymagają następujące zagadnienia:
1️⃣ kwestia szczegółowego określenia obowiązków informacyjnych: trybu wnioskowania o informacje i ich zakres;
2️⃣ kwestia możliwości kwestionowania przez AMLA postępowań w sprawach, które zostały rozpatrzone przez organy krajowe;
3️⃣ mechanizmy dyscyplinowania organów krajowych przez AMLA;
4️⃣ kwestia konsultowania kar pieniężnych nakładanych przez AMLA w ramach nadzoru nad instytucjami zobowiązanymi;
5️⃣ kwestia udziału krajowych organów w opracowywaniu wytycznych, wzorców, regulacyjnych standardów technicznych itp.;
6️⃣ kwestia „rozjemczej” funkcji AMLA jako „sędziego” rozwiązującego konflikty między krajowymi organami,
7️⃣ kwestia trybu inicjowania przez AMLA wspólnych przedsięwzięć.

W zakresie analityki finansowej problematyczne jest zagadnienie ewentualnej wzajemnej oceny tych jednostek oraz tryb udostępniania i własności danych operacyjnych. Uważam, że AMLA powinna mieć dostęp wyłącznie do tych informacji operacyjnych, które jednostki w ramach wspólnych analiz zgodzą się jej udostępnić. Należy przy tym zapewnić, że jednostki analityki finansowej pozostaną wyłącznymi właścicielami informacji, które wymieniają z innymi instytucjami.

Inną trudnością – która będzie wymagała dyskusji, jest sprawa uprawnień Rady Wykonawczej (a także sposobu mianowania jej członków). Chodzi tutaj o taki model, który zapewni efektywność zarządzania oraz ochronę poufnych informacji.

Ostatnią sprawą – niejako wypadkową wspomnianych przeze mnie obszarów – jest międzynarodowa rola oraz ranga AMLA – jako reprezentanta całej Unii Europejskiej w zakresie prania pieniędzy.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 maja 2023
Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa w Parlamencie Europejskim

Przemówienie Prezydenta Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa  (...)

W swoim przemówieniu Marcelo Rebelo de Sousa skupił się na wyzwaniach stojących przed Unią Europejską - odbudową po wo (...)

12 maja 2023
Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Kosowo i Serbia na drodze do Unii Europejskiej

Popieramy wniosek Kosowa o członkostwo w UE. Choć nadal istnieją obszary do poprawy - Kosowo skrupulatnie dąży do popraw (...)

12 maja 2023
Wspólnie dla Ukrainy

Wspólnie dla Ukrainy

Ukraina potrzebuje wsparcia Unii Europejskiej w walce z agresją ze strony Rosji. Podczas trwającej sesji plenarnej pilnie z (...)

12 maja 2023
Budżet UE na 2024

Budżet UE na 2024

W wieloletnich ramach finansowych na lata 2021-2027 zapisano w budżecie kwotę 12,9 mld euro w cenach z 2018 r. (15 mld euro (...)