Komisja FEMM

Obowiązywanie wynagrodzenia minimalnego jest absolutnie niezbędne, ponieważ jest swoistym gwarantem ochrony społecznej na rynku pracy i zapewnia sprawiedliwe minimum niezbędne do godnej egzystencji przewidzianej dla każdego pracownika. W tym kontekście płaca minimalna może również znacząco przyczynić się do walki z ubóstwem i przeciwdziałaniu społecznym nierównościom, w tym nierównościami występującymi między mężczyznami i kobietami

Jako kontrsprawozdawca do raportu dot. dyrektywy: „ Adekwatna płaca w Unii Europejskiej”złożyłam poprawki w których poruszyłam niezwykle istotne kwestie dotyczące:

  • uwarunkowań prawnych w kwestii wynagrodzeń
  • sprawiedliwej płacy minimalnej ze szczególnym uwzględnieniem sektora opiekuńczego w którym dominują kobiety
  • potencjalnych obciążeń finansowych i administracyjnych wynikających z proponowanych rozwiązań

„Zgodnie z art. 153 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia Europejska wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich w zakresie warunków pracy. Należy jednak stanowczo podkreślić, że zgodnie z ustępem 5 niniejszego artykułu “Postanowienia niniejszego artykułu nie mają zastosowania do wynagrodzeń ani do prawa zrzeszania się, ani do prawa strajku, ani do prawa lokautu.” Podejmowanie działań w zakresie ustalania minimalnego wynagrodzenia należy więc do wyłącznych kompetencji państw członkowskich i powinno być respektowane”

„Unia Europejska może zachęcać państwa członkowskie do poprawy mechanizmu ustalania wynagrodzenia minimalnego i jego wysokości, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych uwarunkowań ekonomicznych i przy poszanowaniu tradycji poszczególnych państw członkowskich w tym zakresie.”

„…Należy mieć jednak na uwadze, że prawne ustanowienie celów, kryteriów, mechanizmów w postaci dyrektywy, w sposób znaczący wpłynie na kompetencje państw członkowskich w zakresie ustalania wynagrodzenia minimalnego i autonomię partnerów społecznych w zakresie podejmowania dobrowolnych rokowań zbiorowych.”

„Ustanowienie adekwatnego wynagrodzenia minimalnego ma na celu sprawiedliwy i solidarny podział dóbr, tak aby zapewnić pracownikom dopuszczalne minimum środków finansowych niezbędnych do godnej egzystencji i prawnie chronić przed nieuzasadnienie niskimi płacami. W tym kontekście potrzeba zwrócić szczególną uwagę na sektor opiekuńczy, w którym dominujący udział biorą kobiety, jak i związane z nim zjawisko opieki świadczonej nieformalnie. W sektorze tym z reguły wynagrodzenia są stosunkowo niskie, pomimo bardzo wartościowej roli społecznej pełnionej przez osoby świadczące opiekę, co zostało jawnie zobrazowane i udowodnione w dobie pandemii COVID-19. W przypadku opieki nieformalnej, która ze względu na swoją specyfikę jest trudna do oszacowania, opiekunowie otrzymują z tego tytułu najczęściej bardzo niskie wynagrodzenia, niejednokrotnie nawet poniżej ustawowej minimalnej krajowej, nie mają odprowadzonych składek emerytalno-socjalnych, więc w konsekwencji nie mogą liczyć na podstawowe świadczenia zabezpieczeniowe. Należy podjąć się adekwatnych działań na poziomie Unii i państw członkowskich w celu wyeliminowania tego zjawiska z korzyścią społeczną i bez szkody dla rynków pracy poszczególnych państw członkowskich. Istnieje jednak ryzyko, że źle ukierunkowane działania w tym zakresie mogą negatywnie wpłynąć na powiększenie się skali tego zjawiska.”

 „Komisja Europejska nie uzasadnia dostatecznie, w jaki sposób proponowane rozwiązania wpłyną na zminimalizowanie wszelkich obciążeń finansowych lub administracyjnych nakładanych na Unię, rządy krajowe, władze regionalne lub lokalne, podmioty gospodarcze i obywateli. W tym kontekście, należy mieć również na uwadze trudny do oszacowania faktyczny wpływ aktualnego kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię COVID-19. Wdrażanie niniejszej dyrektywy dotyczącej minimalnego wynagrodzenia powinno nastąpić po gruntownej analizie jej wpływu na sytuację socjalno-gospodarczą w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Na chwilę obecną istnieje ryzyko, że realizacja założeń niniejszej dyrektywy może negatywnie wpłynąć na rynek i środowisko pracy.”

W najbliższych miesiącach będę informowała Państwa na bieżąco o postępie prac w sprawie przepisów dot. Adekwatnej pracy minimalnej.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

29 listopada 2021
Mandat Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób

Mandat Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Cho (...)

Parlament Europejski i Rada Europejska osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie przedłużenia mandatu Europejskiego Cen (...)

28 listopada 2021
Polityka podatkowa i walka z oszustwami podatkowymi

Polityka podatkowa i walka z oszustwami podatkowymi

Polityka podatkowa i walka z oszustwami podatkowymi to niezwykle istotny temat Niezapłacone podatki to mniejsze budżety (...)

25 listopada 2021
Dostępność i przystępność cenowa leków

Dostępność i przystępność cenowa leków

Nowa propozycja mająca na celu zwiększenie dostępności i przystępności cenowej leków, zwiększenie przejrzystości ce (...)

24 listopada 2021
Nowa unijna polityka rolna zatwierdzona!

Nowa unijna polityka rolna zatwierdzona!

We wtorek Parlament zatwierdził nową unijną politykę rolną! Dzięki reformie wspólna polityka rolna będzie bardzi (...)