Komisja FEMM

Obowiązywanie wynagrodzenia minimalnego jest absolutnie niezbędne, ponieważ jest swoistym gwarantem ochrony społecznej na rynku pracy i zapewnia sprawiedliwe minimum niezbędne do godnej egzystencji przewidzianej dla każdego pracownika. W tym kontekście płaca minimalna może również znacząco przyczynić się do walki z ubóstwem i przeciwdziałaniu społecznym nierównościom, w tym nierównościami występującymi między mężczyznami i kobietami

Jako kontrsprawozdawca do raportu dot. dyrektywy: „ Adekwatna płaca w Unii Europejskiej”złożyłam poprawki w których poruszyłam niezwykle istotne kwestie dotyczące:

  • uwarunkowań prawnych w kwestii wynagrodzeń
  • sprawiedliwej płacy minimalnej ze szczególnym uwzględnieniem sektora opiekuńczego w którym dominują kobiety
  • potencjalnych obciążeń finansowych i administracyjnych wynikających z proponowanych rozwiązań

„Zgodnie z art. 153 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia Europejska wspiera i uzupełnia działania państw członkowskich w zakresie warunków pracy. Należy jednak stanowczo podkreślić, że zgodnie z ustępem 5 niniejszego artykułu „Postanowienia niniejszego artykułu nie mają zastosowania do wynagrodzeń ani do prawa zrzeszania się, ani do prawa strajku, ani do prawa lokautu.” Podejmowanie działań w zakresie ustalania minimalnego wynagrodzenia należy więc do wyłącznych kompetencji państw członkowskich i powinno być respektowane”

„Unia Europejska może zachęcać państwa członkowskie do poprawy mechanizmu ustalania wynagrodzenia minimalnego i jego wysokości, ze szczególnym uwzględnieniem zróżnicowanych uwarunkowań ekonomicznych i przy poszanowaniu tradycji poszczególnych państw członkowskich w tym zakresie.”

„…Należy mieć jednak na uwadze, że prawne ustanowienie celów, kryteriów, mechanizmów w postaci dyrektywy, w sposób znaczący wpłynie na kompetencje państw członkowskich w zakresie ustalania wynagrodzenia minimalnego i autonomię partnerów społecznych w zakresie podejmowania dobrowolnych rokowań zbiorowych.”

„Ustanowienie adekwatnego wynagrodzenia minimalnego ma na celu sprawiedliwy i solidarny podział dóbr, tak aby zapewnić pracownikom dopuszczalne minimum środków finansowych niezbędnych do godnej egzystencji i prawnie chronić przed nieuzasadnienie niskimi płacami. W tym kontekście potrzeba zwrócić szczególną uwagę na sektor opiekuńczy, w którym dominujący udział biorą kobiety, jak i związane z nim zjawisko opieki świadczonej nieformalnie. W sektorze tym z reguły wynagrodzenia są stosunkowo niskie, pomimo bardzo wartościowej roli społecznej pełnionej przez osoby świadczące opiekę, co zostało jawnie zobrazowane i udowodnione w dobie pandemii COVID-19. W przypadku opieki nieformalnej, która ze względu na swoją specyfikę jest trudna do oszacowania, opiekunowie otrzymują z tego tytułu najczęściej bardzo niskie wynagrodzenia, niejednokrotnie nawet poniżej ustawowej minimalnej krajowej, nie mają odprowadzonych składek emerytalno-socjalnych, więc w konsekwencji nie mogą liczyć na podstawowe świadczenia zabezpieczeniowe. Należy podjąć się adekwatnych działań na poziomie Unii i państw członkowskich w celu wyeliminowania tego zjawiska z korzyścią społeczną i bez szkody dla rynków pracy poszczególnych państw członkowskich. Istnieje jednak ryzyko, że źle ukierunkowane działania w tym zakresie mogą negatywnie wpłynąć na powiększenie się skali tego zjawiska.”

 „Komisja Europejska nie uzasadnia dostatecznie, w jaki sposób proponowane rozwiązania wpłyną na zminimalizowanie wszelkich obciążeń finansowych lub administracyjnych nakładanych na Unię, rządy krajowe, władze regionalne lub lokalne, podmioty gospodarcze i obywateli. W tym kontekście, należy mieć również na uwadze trudny do oszacowania faktyczny wpływ aktualnego kryzysu gospodarczego wywołanego przez pandemię COVID-19. Wdrażanie niniejszej dyrektywy dotyczącej minimalnego wynagrodzenia powinno nastąpić po gruntownej analizie jej wpływu na sytuację socjalno-gospodarczą w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Na chwilę obecną istnieje ryzyko, że realizacja założeń niniejszej dyrektywy może negatywnie wpłynąć na rynek i środowisko pracy.”

W najbliższych miesiącach będę informowała Państwa na bieżąco o postępie prac w sprawie przepisów dot. Adekwatnej pracy minimalnej.

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

27 lutego 2024

 (...)

29 stycznia 2024
Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

Posiedzenie Komisji FEMM i LIBE

🇪🇺 Na posiedzeniu komisji FEMM poruszyliśmy wiele ważnych tematów z przedstawicielami Komisji Wolności Obywatelskic (...)

29 stycznia 2024
Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych

Zakaz połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chroni (...)

🌊 Potrzebne bardziej zrównoważone podejście do zakazu połowów z ruchomego dna na morskich obszarach chronionych  (...)

29 stycznia 2024
Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Sudanie i Tadżykistanie.

Przyjęliśmy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach (...)

🇪🇺 W ubiegłym tygodniu jako Parlament Europejski przyjęliśmy trzy rezolucje dotyczące praw człowieka w Chinach, Su (...)