ECON – głosowaliśmy za zharmonizowanymi przepisami

🗣️ ECON – głosowaliśmy za zharmonizowanymi przepisami, aby zwiększyć przejrzystość 📆 dat rynkowych, zoptymalizować zobowiązania handlowe i zakazać otrzymywania płatności za przekazywanie zamówień klientów.

📖 Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFID II) oraz rozporządzenie w sprawie rynków instrumentów finansowych (MiFIR) to główne przepisy regulujące usługi inwestycyjne i działalność inwestycyjną w systemach obrotu UE.

📍Skonsolidowana taśma obejmująca całą UE

Dokładne i porównywalne dane rynkowe mają kluczowe znaczenie dla procesu podejmowania świadomych decyzji. Dlatego przyjeliśmy ogólnounijną skonsolidowaną taśmę (CT), system elektroniczny, który łączy dane dotyczące wielkości sprzedaży i cen z różnych giełd i konsoliduje je w ciągły przekaz na żywo, dostarczając jedną cenę referencyjną dla każdej klasy aktywów (akcje, fundusze giełdowe, obligacje i instrumenty pochodne) na różnych rynkach.
Systemy obrotu (z wyjątkiem mniejszych rynków i rynków rozwijających się MŚP) będą dostarczać skonsolidowanym dostawcom informacji w czasie możliwie najbardziej zbliżonym do czasu rzeczywistego przed i po zawieraniu transakcji. Informacje te powinny być również publicznie dostępne po cenie opartej na koszcie wytworzenia danych i rozsądnej marży. Właściwe organy powinny monitorować jakość danych przekazywanych CTP przez dostawców danych rynkowych i podejmować niezbędne środki, w tym sankcje, w przypadku gdy ich jakość jest niewystarczająca.
Jest to dla mnie dość problematyczna kwestia i może to moim zdaniem niekorzystnie wpłynąć na podmioty zobowiązane do dostarczania danych. Mam nadzieję na rozwiązanie tego problemu na etapie negocjacji międzyinstytucjonalnych.

📍Struktura i przejrzystość rynku

Zatwierdzilismy zmiany w obecnych przepisach dotyczących zasad przejrzystości obowiązujących na mocy MiFIR. Tekst wyjaśnia i upraszcza ograniczenia dotyczące obrotu bez przejrzystości przedtransakcyjnej (tzw. „dark trading”) poprzez ustanowienie jednego limitu wolumenu, który ogranicza wielkość ciemnego obrotu instrumentem kapitałowym w UE do 7 % całkowitego obrotu w tym instrumencie. Zwracają się również do Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) o określenie wielkości transakcji finansowych na akcjach, które mogłyby skorzystać ze zwolnienia z obowiązków przejrzystości MiFIR.
Ponadto, aby zapewnić odpowiedni poziom przejrzystości i ujednolicić ją w całej Europie, tekst zmienia terminy odroczenia mające zastosowanie do publikacji szczegółowych informacji dotyczących transakcji na obligacjach, produktach strukturyzowanych, uprawnieniach do emisji i instrumentach pochodnych. Posłowie poparli ogólnounijny zharmonizowany system, który kategoryzuje te odroczenia na podstawie płynności i wielkości transakcji, znacznie poprawiając obecny poziom przejrzystości, umożliwiając wszystkim inwestorom szybszy dostęp do danych dotyczących transakcji i porównywanie cen różnych instrumentów finansowych, przy jednoczesnej ochronie roli dostawców płynności.
Ponadto tekst wprowadza większą elastyczność, upoważniając ESMA do ustalania progów i limitów mających zastosowanie do przejrzystości rynku oraz do nadzorowania zmian na rynku, interweniowania w przypadku zagrożenia procesu kształtowania cen lub utrudnienia międzynarodowej konkurencyjności rynków UE.

📍Ochrona inwestorów i prawidłowy obrót

Aby chronić inwestorów przed nieoptymalnymi decyzjami handlowymi, poparliśmy unijny zakaz otrzymywania płatności za przekazywanie zleceń klientów do realizacji („opłata za przepływ zleceń”),
Tekst upoważnia również państwa członkowskie do wymagania, aby rynki regulowane były w stanie tymczasowo wstrzymać lub ograniczyć obrót w nagłych przypadkach lub w przypadku znacznego ruchu cen instrumentu finansowego oraz, w wyjątkowych przypadkach, aby móc anulować, zmienić lub skorygować każdą transakcję .

Kalendarz

Pozostałe aktualności ... z ostatniej chwili

12 września 2023
Juz kilka tygodni oczekiwań…

Juz kilka tygodni oczekiwań…

🇵🇱W obronie polskich przedsiębiorców 🇪🇺 wystąpiłam z interwencją do KE w celu wykluczenie możliwości wyłu (...)

12 września 2023
Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC

Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w  (...)

🇪🇺Nowy stały zespół posłów do Parlamentu Europejskiego w Podkomisji FISC❗ Przede mną nowe wyzwania i obowią (...)

12 września 2023
Silna Polska Wieś w Europie

Silna Polska Wieś w Europie

🇪🇺 Silna Polska Wieś w Europie 🇪🇺🇵🇱 Podczas dzisiejszej Sesji Plenarnej w Parlamencie Europejskim ważn (...)

12 września 2023
Sesja Plenarna trwa

Sesja Plenarna trwa

🇪🇺 Sesja Plenarna trwa ❗️ Dzisiejszy dzień rozpoczynamy od debaty skupiającej się na dążeniu do zwiększeni (...)